Lab. Wood Processing

Staff Member (2018.06-2019.03)

Professor Yoshihisa FUJII
Associate Professor Yoshiyuki YANASE
Assistant Professor Yutaka SAWADA
Researcher
(part-time)
Yuko FUJIWARA
Researcher
(part-time)

Misao YOKOYAMA

D3 (FFPRI) Yosuke MATSUDA
M2Saki IMAIZUMI
Shiho KOSHIMURA
Miho SHINOZAKI
Atsunori TSUBOTA
M1 Yusuke SHIMAZAKI
Undergraduate


Yu FUJITA
Naoki FUJIHARA
Mayu MATSUI

Top Page

Research topics

Publications

member


Japanese Page


ADDRESS
Kitashirakawaoiwake-cho,
Sakyo-ku, Kyoto, 606-8502
Japan
TEL: +81-75-753-6245
FAX: +81-75-753-6245

LINKS